بازدید IGTV

۲۰۰۰۰ بازدید IGTV

۳۵

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

۱۰۰۰۰ بازدید IGTV

۲۲

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

۵۰۰۰ بازدید IGTV

۱۰

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

۳۰۰۰ بازدید IGTV

۸

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

۱۰۰۰ بازدید IGTV

۳

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

لایک IGTV

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

۲۰۰۰۰ عدد لایک IGTV

۴۰

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

۱۰۰۰۰ عدد لایک IGTV

۲۵

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

۵۰۰۰ عدد لایک IGTV

۱۵

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

۳۰۰۰ عدد لایک IGTV

۹

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

۱۰۰۰ عدد لایک IGTV

۳

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد