بازدید IGTV

 

20000 بازدید IGTV

35

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

10000 بازدید IGTV

22

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

5000 بازدید IGTV

10

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

3000 بازدید IGTV

8

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

1000 بازدید IGTV

3

هزارتومان

شروع آنی

بدون نیاز به پسورد

 

لایک IGTV

 

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

20000 عدد لایک IGTV

40

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

10000 عدد لایک IGTV

25

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

5000 عدد لایک IGTV

15

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

3000 عدد لایک IGTV

9

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد

1000 عدد لایک IGTV

3

هزار تومان

شروع بلافاصه بعد از پرداخت

بدون نیاز به پسورد